Quản trị doanh nghiệp
Các sản phẩm :Fuji Cocktail dành cho doanh nghiệp vừa và lớn; Fuji Cocktail cho chuỗi bán lẻ ; Fuji cocktail cho kinh doanh. Trong đó Fuji Cocktail dành cho doanh nghiệp vừa và lớn là giải pháp tổng thể ứng dụng cho tất cả các phòng ban: điều hành, ...
Tài chính - kế toán
Các sản phẩm : Fuji Accounting dành cho doanh nghiệp vừa và lớn; Fuji Accounting cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; Hóa đơn điện tử . Phần mềm Fuji Accounting giúp thực hiện các chức năng quản lý tài chính kế toán, kiểm soát toàn diện tài chính ...
Sản phẩm di động
Các sản phẩm App di động của Fujinet dành cho bán hàng, liên kết với hệ thống quản trị doanh nghiệp và tài chính-kế toán là những sản phẩm ưu việt dành cho kinh doanh.
Hotline