Công Ty Thái Dương Food

Công Ty Thái Dương Food

Thái Dương Food là công ty chuyên nhập khẩu mặt hàng thực phẩm chất lượng cao từ Nhật Bản để cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn,.. tại Việt nam, do nhu cầu cầu phát triển kinh doanh, Thái Dương Food đã sử dụng ERP Fuji Cocktail và Fuji Accounting của công ty Fujinet.

TRIỂN KHAI

Thời gian : bắt đầu sử dụng Fuji Cocktail từ năm 2019

Phân Hệ :
Fuji Cocktail
Quản lí kinh doanh
td-3

Quản lý bán hàng ( báo giá, xin giá , duyệt giá, nhận đặt hàng, giữ kho, yêu cầu xuất hàng, giao hàng , bán hàng ,..)

Quản lý mua hàng trong nước, nhập khẩu. ( yêu cầu mua hàng, duyệt yêu cầu mua, đặt mua hàng, chứng từ nhập khẩu , nhập hàng , mua hàng...)

Quản lý kho ( nhập kho, xuất kho, chuyển kho, gia công, thống kê tồn kho, kiểm kê , ..) .

Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất ( Setup Master , chỉ thị sản xuất , hoàn thành ,..)

Setup ( khách hàng, nhà cung cấp, nơi giao hàng, sản phẩm, phân loại, tiền tệ ,..)

Cho mượn hàng, mượn hàng từ đối tác , tặng hàng ( Yêu cầu , duyệt, xuất , tặng, thu hồi ,..)

Quản lý hệ thống ( Thông tin chung, user/phân quyền , kết sổ hàng tháng .)

thai duong food-2
Fuji Accounting (Tài chính - kế toán)
Chức Năng

Hệ thống ( thông tin chung, đăng ký chức danh, nhóm tài khoản, bút toán, đăng kỹ mã phát sinh, đăng ký danh sách tùy chọn, chọn niên độ , thay đổi mật khẩu , cập nhật ,..)

Danh mục ( ngân hàng, tiền tệ, đơn vị tính, chi phí, đối tượng tập hợp chi phí, thống kê, phòng ban , khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, hàng hóa, kho, đối tượng khác,..)

Quản lý tiền ( thu, chi, công nợ ,..)

Phân hệ ngân hàng (ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi,..)

Quản lý tiền lương ( hệ số tính thuế TNCN, Thông tin tính lương, danh sách nhân viên không tính lương, danh mục phụ cấp, tạm ứng lương, nhập lương tháng, quản lí tiền thưởng, bảng lương, thuế TNCN , quản lí thu nhập năm của nhân viên.)

Quản lý mua hàng và công nợ phải trả ( Hợp đồng mua hàng, nhập kho, mua hàng hóa dịch vụ , hóa đơn trả hàng, thuế nhập khẩu & phân bổ chi phí mua hàng, hàng mua giảm giá, thống kê và báo cáo ,.)

Quản lý bán hàng & công nợ phải thu ( kế hoạch bán hàng, hợp đồng, hóa đơn, hàng bán trả lại, điều chỉnh tăng- giảm , xuất kho, thống kê và báo cáo ,..)

Quản lý kho ( lắp ráp/ tháo dở sản phẩm , xuất kho, vận chuyển , chuyển kho, cập nhật đơn giá xuất đích danh, thống kê & báo cáo

Tài sản cố định , phân bổ chi phí ( danh mục TSCĐ, bảng tổng hợp TSCĐ, sổ TSCĐ và công cụ dụng cụ, danh mục chi phí phân bổ,...)

Giá thành sản xuất ( sản phẩm ) ( đăng ký định mức, giá thành chuẩn , sản phẩm dở dang cuối kỳ, cập nhật , kết chuyển , báo cáo , xuất kho định mức,.)

Kế toán tổng hợp ( nhật ký, cấn trừ công nợ, kết chuyển cuối kỳ, bảng CĐPS, sổ chi tiết tài khoản, ...)

Báo cáo tài chính thuế ( nộp thuế, báo cáo thuế GTGT , bảng cân đối kế toán , báo cáo kết quả kinh doanh ,... )

Báo cáo phân tích tài chính quản trị ( luồng tiền, ngân sách , đồ thị doanh số lãi- lỗ, ...)

Hóa đơn

Quyền hạn ( đăng ký người sử dụng, danh mục chức năng , nhóm quyền hạn ,... )

Phạm vi hoạt động

Thành phố Hồ Chí Minh

Nha Trang

Hotline