Cập nhật chế độ kế toán theo thông tư 200

Cùng với sự thay đổi liên tục trong chế độ kế toán nhà nước, phân hệ kế toán trong Fuji cocktail ERP cũng nhanh chóng cập nhật thông tư 200 và các thông tư mới nhất của chế độ kế toán hiện hành & cung cấp miễn phí cho các Doanh nghiệp sử dụng phần mềm Fuji cocktail. Việc này giúp Doanh nghiệp vận hành phần mềm yên tâm hơn vì luôn theo kịp chế độ kế toán mới.