Dịch vụ

Khách hàng tiêu biểu

Thẩm mỹ viện (Esthetic Salon)
* Fuji Cocktail còn được ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh đa dạng những loại hình dịch vụ khác như  sau:

• Phát triển phần mềm ủy thác

• Dịch vụ xử lý thông tin

• Sân khấu, điện ảnh và một số dịch vụ khác