Điểm nổi bật

Fuji Accounting được xây dựng trên cơ sở Thông tư 200/2014/TT-BTC dành cho doanh nghiệp. Đáp ứng các tiêu chuẩn của kế toán Việt Nam.

Với phương châm:

 • Giao diện đẹp, tùy ý tích hợp thông tin. Hỗ trợ người dùng 1 cách hiệu quả:
  1. Màn hình nhập liệu
  2. Tích hợp nhiều thông tin khi nhập liệu:
 • Thu chi tiền theo hóa đơn, quản lý công nợ chặt chẽ:
  1. Kiểm soát thu chi theo hóa đơn:
 • Lập báo cáo theo ý người dùng:
 • Lập kế hoạch ngân sách, kiểm soát tình hình thực hiện ngân sách:
 • Phân tích doanh thu – chi phí (Phân tích đa chiều, cung cấp kết quả kinh doanh bất cứ thời điểm nào):