Đặc trưng hệ thống

Đặc trưng của Fuji Cocktail

  1. Chuyên dành cho lĩnh vực phân phối, bán hàng và sản xuất:

    Các chức năng chuẩn đáp ứng đa dạng các hình thức kinh doanh chẳng hạn như kiểu quản lý hạn sử dụng, quản lý theo cấp khách hàng-đại lý-cửa hàng, truy ngược thông tin sản phẩm.v.v.

  2. Tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ quản lý từ bán hàng, kho hàng, sản xuất đến giá thành:

    Tích hợp một chuỗi các nghiệp vụ tổng hợp từ sản xuất đến bán hàng cho phép lập kế hoạch tổng thể từ sản xuất đến bán hàng, phòng tránh tổn thất do tồn kho quá nhiều hay do bỏ lỡ cơ hội bán ra.

  3. Cho phép ứng dụng linh hoạt từng bước ứng với từng nghiệp vụ cần thiết:

    Cho phép doanh nghiệp ứng dụng đơn lẻ từng module nghiệp vụ chẳng hạn như chỉ ứng dụng module Bán hàng và Kho, sau đó mở rộng ứng dụng thêm module Sản xuất, hay module Giá thành, hay chỉ nâng cấp một phần chức năng của hệ thống sau khi đã ứng dụng một thời gian tùy theo nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp.

Cải tiến qui trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm với Fuji Cocktail

Ứng dụng Fuji Cocktail, quý doanh nghiệp sẽ nhìn thấy được rõ ràng và xuyên suốt tình trạng và chất lượng của công việc qua từng giai đoạn thực hiện ở tất cả các phòng ban từ khâu hoạch định kế hoạch cho đến đánh giá kiểm tra thành tích thực tế, xây dựng và củng cố qui trình nghiệp vụ theo qui trình PDCA (Plan-Do-Check-Action: Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Khắc phục). Từ đó giúp Quý doanh nghiệp đưa ra những giải pháp cải tiến nghiệp vụ và nâng cao chất lượng kịp thời, hiệu quả.

Lược đồ tổng thể hệ thống Fuji Cocktail ERP

Xem lược đồ đầy đủ