Tư vấn luật

Một số chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung áp dụng từ ngày 01/02/2018

4 loại chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Được sử dụng thông báo của cơ quan thuế để thay thế bảng kê nộp thuế

4 loại chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý Thuế