FAQ-Nghiệp Vụ Quản Lý Sản Xuất

Q1. Làm sao lên kế hoạch bán hàng cho một nhóm Khách hàng ?

VD: Lên kế hoạch bán hàng cho nhóm Khách hàng miền Nam.

Màn hình “Kế hoạch bán hàng” chỉ được nhập 1 trong 2 mode:  nhập theo từng khách hàng (khu vực,..)   hoặc nhập cho toàn Công ty.

Cách vận dụng:

Q2. Làm sao biết được nguyên vật liệu (NVL) nào không đủ để có thể đặt hàng Nhà cung cấp ?

Dùng Report QSZPR03 “Kế hoạch đặt hàng vật tư”
Phục vụ tổng kết được NVL cần thiết để mua về phục vụ SX.

  1. Trả lời cho NVL nào cần mua, với các số liệu như “Số lượng tồn kho hiện tại”, “Số lượng dự định xuất”, “Số lượng dự định nhập” ,…
  2. Nếu dưới điểm tồn kho an toàn thì sẽ hiển thị vào report này với số lượng thiếu là bao nhiêu.