FAQ-Nghiệp Vụ Quản Lý Nợ Phải Trả

Q1. Làm sao kiểm tra được Giấy Yêu Cầu Thanh Toán mà nhà cung cấp gởi cho công ty đúng hay sai ?


Tại màn hình [Xem thông tin chi tiết khoản phải trả] nhập thông tin nhà cung cấp, ngày kết sổ của nhà cung cấp hệ thống sẽ tổng hợp các thông tin Nợ đầu kỳ, số tiền đã trả, phát sinh trong kỳ chưa thuế, Thuế đầu vào, nợ cuối kỳ.
Ngoài ra có thể xem thông tin chi tiết việc mua hàng phát sinh trong kỳ. Từ đó có thể kiểm tra được tính đúng sai của Giấy Yêu Cầu Thanh Toán được gởi từ Nhà Cung Cấp.

Q2. Làm sao theo dõi được trong kỳ (của công ty mình) đã mua hàng thiếu ứng với từng nhà cung cấp số tiền bao nhiêu?


Dùng màn hình [Bảng tổng kết công nợ] để theo dõi được số tiền mua thiếu tương ứng với từng nhà cung cấp.