FAQ-Vụ Quản Lý Nợ Phải Thu

Q1. Khi đã đòi nợ rồi, Khách hàng trả nợ thì làm sao để cập nhật lại tình trạng trả tiền của từng đơn hàng?

Dùng các chương trình tại Nghiệp vụ “Bù trừ công nợ”.
Có 2 chương trình cho phép cập nhật tình trạng thanh toán, một cho phép cân đối nhận tiền theo từng chi tiết của từng hóa đơn, và một theo tổng từng hóa đơn.

Q2. Trường hợp công ty mẹ và công ty con mua hàng là công ty con, nhưng đòi nợ tại công ty mẹ thì hệ thống hỗ trợ như thế nào?

Tại màn hình đăng ký thông tin chi tiết của các công ty con, setting Nơi báo nợ là công ty mẹ.
Khi tiến hành báo nợ thì mọi giao dịch mua bán của công ty con sẽ được tính và báo cho công ty mẹ.
Có thể thấy được tại chương trình “Xem chi tiết thông tin báo nợ”