FAQ-Nghiệp Vụ Quản Lý Mua Hàng

Q1. Làm sao biết được lượng cần thiết để có kế hoạch mua hàng phục vụ cho việc sản xuất?

Từ màn hình [Kế Hoạch Đặt Vật Tư ] dựa vào thông tin Đơn Hàng của khách hàng, thông tin Kế Hoạch Bán Hàng mà tính ra được số lượng thiếu (số lượng thiếu này đã có bao gồm luôn số lượng tồn kho an toàn). Từ số lượng thiếu mà bộ phận thu mua phán đoán sẽ mua hàng số lượng bao nhiêu.
Ngoài ra còn có thể sử dụng màn hình [Xem Thông Tin Tồn Kho Kế Hoạch] để nắm bắt được các thông tin.
– Dự Định Xuất
– Dự Định Nhập
– Dự Định Sản Xuất
– Số lượng đã giữ kho
trong 2 tuần.
=> Từ các thông tin bên trên sẽ tính ra được số lượng tồn kho kế hoạch, và tính toán thời điểm cần thiết để đặt hàng nhà cung cấp.

Q2. Làm sao theo dõi được tình trạng nhập hàng của các đơn hàng đã đặt hàng nhà cung cấp?

Bằng màn hình [Bảng theo dõi tình trạng nhập hàng] mà có thể xem được các thông tin về tình trạng nhập hàng của các đơn hàng và nắm bắt được các thông tin như:
– Giao hàng sớm
– Giao hàng trễ
– Giao hàng chưa đủ số lượng đặt hàng
– Giao hàng vượt quá số lượng đặt hàng