FAQ-Nghiệp Vụ Quản Lý Kho Hàng

Q1. Hệ thống hỗ trợ các tiêu chuẩn kiểm kê gì?

Hệ thống sử dụng hai tiêu chuẩn kiểm kê là:
1) Thường xuyên: Kiểm kê tại một thời điểm bất kỳ
2) Định kỳ: Vào cuối kỳ thực hiện kiểm kê số lượng thực tế
Tại màn hình [Đăng ký thông tin sử dụng] sẽ chọn phương pháp áp dụng cho công ty.

Q2. Làm sao để có thể dự đoán được đến ngày nào đó (Ví dụ : đến ngày 1/12/2010 ) sẽ có bao nhiêu mặt hàng sẽ hết hạn sử dụng?


Dùng report [Bảng dự báo hết hạn sử dụng] , nhập ngày dự đoán. Hệ thống sẽ tổng kết tất cả các mặt hàng có hạn sử dụng trước ngày dự đoán. Từ đó công ty sẽ lên kế hoạch xử lý các mặt hàng sắp đến hạn sử dụng.