FAQ-Nghiệp Vụ Quản Lý Kế Toán

Q1. Phần mềm kế toán FA đáp ứng yêu cầu Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ ở mức độ nào?

Phần mềm Kế toán FA đáp ứng đầy đủ yêu cầu TT153.

(1) Hỗ trợ người sử dụng có thể linh động trong việc lựa chọn hóa đơn đặt in, tự in hay điện tử.

(2) Ngoài ra, phần mềm kế toán FA hỗ trợ, kiểm tra triệt để các ký hiệu, số phát sinh, thông tin ghi bắt buộc trên hóa đơn theo đúng quy định.

(3) Trong trường hợp tự in, ngoài việc cung cấp một số mẫu hóa đơn đã được thiết lập sẵn, thì người dùng có thể linh động tự thiết kế mẫu hóa đơn cho công ty mình một cách dễ dàng.

(4) Thêm vào đó, phần mềm hỗ trợ đầy đủ 3 hình thức in hóa đơn trong trường hợp có nhiều hàng hóa (tự động tạo ra nhiều hóa đơn riêng lẻ với mỗi hóa đơn là 10 hàng hóa như trước đây hoặc tạo 1 phiếu các hóa đơn bao gồm toàn bộ các hàng hóa hoặc tạo bảng kê kèm theo hóa đơn).

(5) Các thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn, … cũng được hỗ trợ đầy đủ.

Q2. Hệ thống hỗ trợ việc định khoản như thế nào?

Phần mềm Kế toán FA hỗ trợ định nghĩa các bút toán sẵn cho các nghiệp vụ kế toán.
Dựa vào đó, việc định khoản luôn được phán đoán trước và người dùng có thể thực hiện định khoản rất dễ dàng và nhanh chóng.