FAQ-Nghiệp Vụ Quản lý Bán hàng

Q1. Làm sao để có thể tạo một bảng báo giá?

Dùng chương trình QESET01 “Đăng ký Báo giá” để tạo voucher báo giá.

Q2. Làm sao liên kết dữ liệu đã tạo báo giá trước khi tiếp nhận đơn hàng?

Tại chương trình QJUET01 “Xử lý nhận đặt hàng”, focus item Báo giá, chọn dữ liệu báo giá mong muốn (dùng chức năng F5 hỗ trợ search), khi đó dữ liệu báo giá sẽ được điền vào màn hình đặt hàng.

Q3. Trường hợp khi nhận đơn hàng muốn thực hiện giữ kho thì sao?

Tại chương trình QCTMR01 “Đăng ký bảng quản lý thông tin người dùng” setting vận dụng giữ kho như sau:

  • Tiến hành setting cờ giữ kho cho là “Giữ kho”.
  • Tiến hành setting “Giữ kho khi phát hành phiếu” : 1 “Có″.
Q4. Làm sao quản lý số lượng đã xuất hàng của những đơn hàng?

Dùng chương trình QJUPRV3 “Báo cáo nhận đặt hàng theo người phụ trách” sẽ biết được nhờ các số liệu: Số lượng đặt hàng là bao nhiêu, Số lượng đã xuất và Số lượng chưa xử lý là bao nhiêu.

Q5. Trường hợp muốn đặt hàng nhà cung cấp ngay khi tiếp nhận đơn hàng của khách hàng thì sao?

Dùng chương trình QJUET05 “Xử lý nhận đặt hàng có mua ngoài”.
Chương trình này cho phép chỉ định Nhà cung cấp cho từng sản phẩm cần đặt mua, đồng thời cho phép phát hành PO ngay tại đây.

Q6. Làm sao setup đơn giá của Khách hàng trong một khoảng thời gian?

Dùng chương trình QTKMT62 “Đăng ký đơn giá hợp đồng khách hàng” để setting giá theo khoảng thời gian mong muốn.

Q7. Làm sao biết được đơn giá mua hàng lần trước của Khách hàng?

Tại chương trình QJUETV1 “Xử lý nhận đặt hàng” hay các chương trình Xử lý Bán hàng, tại mục Đơn giá có chức năng tham khảo lịch sử giá của 5 lần bán trước (nhấn F5) cho Khách hàng đó.

Q8. Làm sao biết được tình trạng tồn kho của sản phẩm để phán đoán nhận đơn hàng hay không?

Tại chương trình QJUETV1 “Xử lý nhận đặt hàng” hay các chương trình Xử lý Bán hàng, tại mục Số lượng có chức năng tham khảo nhanh.