FAQ-Nghiệp Vụ Phân Tích Giá Thành

Q1. Khi nhập chi phí, có thể nhập chi phí theo từng hạng mục chi phí không? (Ví dụ: Chi phí điện nước, chi phí thông tin…)


Hệ thống có hỗ trợ việc nhập chi phí theo từng hạng mục chi phí.
Chú ý: phải thiết lập tại [đăng ký thông tin sử dụng] phải thiết lập [Loại nhập chi phí] = 1 (Nhập theo hạng mục chi phí)

Q2. Có thể theo dõi được sự khác biệt giữa số lượng nguyên vật liệu hao tốn thực tế khi sản xuất với số lượng định mức không?

Hãy sử dụng màn hình [Tổng kết cấu thành phẩm sử dụng] để thông tin so sánh giữa thực tế sử dụng nguyên vật liệu và số lượng định mức.